Главная » Болжалды сан есим мысалдар

Болжалды сан есим мысалдар

 

 

 

 

Зат есм мен сан есмн трлену мен емлесн ережесн (анытамасын) тауып берсездер.2 жауап. Казахско-русский словарь болжалды сан есм. Негзг (непроизводные). р топ оушылар татаа орындайды.Мысал келтру 2. Сайт олдану ережелер. ?анша, неше деген с?ра?тар?а жауап беред. Мысалдар (Примеры). Жаа саба. Ответ: Мен кемн жасы 60тара таяп алды. Сан есмдегенмззатты санын, млшерн, ретнблдретн сз табы. Мысалдар (примеры). Трлер. 1. Сан есмн жасалуын талдау арылы жете тснк беред.

3-топ:Сан есмн трлерне мысал келтрдер? Ортасы. 6. Говорим (аудио разговорники). А) лк септк. осарлану арылы жасалан болжалды сан есмдерге мысал келтрдер. 1. Сан есмдегенмззатты санын, млшерн, ретнблдретн сз табы. Трлер (Типы). Порядковое числительное (реттк сан есм) казахского языка. Болжалды сан есм туралы блп, блмдерн кеейтед. Предложения с болжалды сан есм. IV. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. 5. Мысал Крдел сан есм дегенмз не? Мысал Сын есм маынасына арай нешеге блнед? Есептк сан есм ережес, сраы андай?Дара болжалды сан есм: жздеген, мыдап, жетпстей. болжалды сан есм. Теориялы алан блмдерн практика трысынан штастырып, мысалдар арылы длелдеуге баулу. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынаса тсу кезндеУрок канспекты по казахскому языку "Болжалды сан есм"videouroki.

net//urok-kanspiek-san-iesim.htmlБерлген есептк сан есмдерден болжалды? сан есмдер жасап, оларды с?збен жаз?ызу. Сан есмн ай септкте транын анытаыздар. Тест по именительному падежу казахского языка. Приблизительные числительные. Мысалы: жзден астам, она жуы. есептк сан есм есептк сан есм -дан, -ден, -тан, -тен, -нан, -нен. 5.Б?лшектк сан есмдер (Дробные числительные): бестен ?ш, т?рттен 6ip, оннан алты, т.т. коротко написал) как понимаю. Бр брне тсндрп, топпен лг бойынша орындайды. Сауатты сйлеп, з ойын еркн жеткзугеКер байланыс орнату. Жаа сабаты бекту: 1.Сйлемдерд аудару, болжалды сан есмдерд жасалуына тоталулг: Дниежзлк денсаулы сатау йымыны дерег бойынша адам денсаулыыны болжалды сан есмдер - казахо-русский перевод. Жасалу жолдары. На Студопедии вы можете прочитать про: Сан есм - имя числительное Подробнее 4. Сан есм с?йлемде барлы? с?йлем м?шелерн? ?ызметн ат?арады. Сан есмн? ма?ыналы? т?рлер: есептк сан есм, реттк сан есм, болжалды? сан есм, реттк сан есм, б?лшектк сан есм, топтау сан есмдер. Сан есмн сз табы екенн тсндре отырып, сан есмге сра оя блуге йрету 4.Болжалды сан есмдер (Приблизительные числительные): алпыстай, онда?ан, ?ыры?тарда, т.т. Основная словарная статья: болжалды. 7 сентября, 16:39. С) Дефис. а) блмдлк: оушылара жинаты жэне болжалды сан есмдер жайлы толы мэлмет бере отырып оларды ой-пкрн калыптастыру.I Ой озау «Ойлан, тап» оыта йрету ойыны. предположительные числительные.Мысалы, шыармада дах-е (онды), сад-е (жздк), хезар-е (мыды) тлада кездесетн туынды сын есмдер бар. приблизительное числительное. СЕМАНТИКАЛЫ КЕСТЕ ----- Мысалдар ---- Есептк Сан есим дегенимиз не. Сан есмн жасалуын талдау арылыБолжалды сан еммен танысып, малмат алады. Сан есм маыналарына арай нешеге блнетнн табыыз. Сан есм дегенмз заттын санын сапасын блдретн сз табы. Сан есим дегенимиз не. Мысалы, ш, оныншы, елудей, ондаан, жз, алтау, мыдаан, оннан, миллионыншы, алпыстап, жздеп, т.б. 4 жауап. Мысалы: атара ек екден трыдар. Трлер. Бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер саны: Саба негзделген оу масаты (масаттары). Кн: 02.12.2014жыл.5.Семантикалы карта. есим. Сан есм дегенмз затты санын блдретн сз табы.Сан есмн 6 тр бар:реттк,есептк, болжалды,жинаты,топтау,блшектк. Образовательный портал Мегамозг. 1. Затты санын ретн блдрп Неше? анша? сратарына жауап беред.Отвечает на вопросы: сколько? который? Сан есм трлер (Виды числительного): рамына арай Блмдлк: Сан есмн маыналы топталуына тснк берп, жинаты сан есм мен болжалды сан есмдерд ажырата блуге йрету. Тласына арай (по способу образования). 1. Берлген маал-мтелд екнш сыарын жаз. Бзбен байланыс. 1 like 0 намайтын. Реттк сан есмн? с?ра?ы ?андай? Просмотр содержимого документа «Жина?ты? , болжалды? сан есмдер ». С) Алтау. Мтнмен танысып, оиды. те нмд жрна, сан есмд таламайды, сондытан кез келген дара, крдел есептк сандардан болжалды сан есм жасайды: ондай Мысалы, бес ктап, он дптер, жз кс, он бес ала, бес жз кше т.б.Бл олданыстаы сан есмдерд мнн онымен тркескенСондай-а жздеген сомдар деген жз соммен бр емес, ол жзден арты та, жзден кем де болуы ммкн, бра жз шамасында деген болжалды блдрген. Сан есм - затты санын, млшерн, ретн, шамасын блдретн сз табы. Ек, трт, бр сан есмдернен реттк сан есм жасадар 2. ?лг:ж?здеген, ж?зге жуы?, ж?здеп, ж?з ша?тылг:жздеген, жзге жуы, жздеп, жз шаты Болжалды сан есм Болжалды сан есм затты санын дл блдрмей, шамамен болжалдап крсетед де, анша? неше? ай шамалы? аншадан? сияты сратара жауап беред. Сан есм (Имя числительное). Мысалдар. Мысалы йшктерд, саны он бестей (С. 5-ш:Есептк сан есмн емлесне мысал келтрз.Сандытаы бйымдарда берлген сан есмдерд мысал келтре отырып, з конвертне салу. Сан есм дегенмз не? Сан есм андай сратара жауап беред? деген сратара осы фильмнен жауап таба аласыздар. лингв. Числительные / Сан Есм. коротко написал) как понимаю. Сан есм - с?з табы. Сейфуллин).алан жагдайды брнде ол аффикс есептк саннан болжалды сан есм жасайды. Ол баса сз таптарынан лексика-семантикалы, грамматикалы жаынан ерекшеленед.Морфологиялы рамы жаынан сан есм дара, крдел болып екге блнед. Мысалдар. Сан есм 1-нса 1. лг: Реттк сан есм: жзнш, Болжалды сан есм: жздеген, жз шамалы, жзге тарта 1-нса. Дара сан есм бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер. 1-тапсырма.Сан есмдерд тауып, маынасына арай ажыратыдар. Сандарды атысуымен маал мтелдер жаз? Зат есм, сын есм, сан есмдерд орнына жмсалатын сздерд есмдк деп атайды. Есептк. Диалект сздерд крсетз. Сан есмге андай тыныс белгс керек, анытаыз. Та сан мен жп сандара мысал керек!? НинаYES Мектеп 3.09.2015 сра ойды. 1. Сабаты таырыбы Жинаты, болжалды сан есмдерСабатымасаты :1.Блмдлк: дегейлк тапсырмаларды орындау арылы жинаты, болжалды сан есмдерд Сан есим дегенимиз не Сан есм дегенмз затты санын блдретн сз табы.Сан есмн 6 тр бар:реттк,есептк, болжалды,жинаты,топтау,блшектк Сан есмдегенмззатты санын, млшерн, ретнблдретн сз табы. Сан есм - это часть речи, обозначающая число, количество, порядок следования предметов и отвечающая на вопросы: анша? Неше?Морфологиялы белглер: Трлер (типы). Мысалдар. Тласына арай. коротко Болжалды сан есм обозначают приблизительное или предположительное количество предметов или явлений и отвечают на вопросы анша? неше? ай шамалы? аншадан? Они образуются, главным образом, от количественных числительных (есептк сан есм) Сзбен берлген есептк сан есмдерден реттк, болжалды жне топтау сан есмдерн жасап жазыдар. Жоба туралы. Сан есмн емлесне байланысты атен табыыз.

Сйлемдерд аудару, болжалды сан есмдерд жасалуына тоталу Сан есм азрг аза тлндег сан есм дербес сз табы. chislitelniesanes.mp3.1,5 бр жарым пайыз. Болжалды сан есм (предположительные) заттар мен былыстарды санын дл крсетпей, шамамен болжап крсетед де анша? неше?ай шамалы?аншадай. Сан есм дегенмз затты санын блдретн сз табы.Сан есмн 6 тр бар:реттк,есептк, болжалды,жинаты,топтау,блшектк. II нса. Болжалды сан есм. Свежие записи. Негзг Туынды.Топтау сан есм: трт-трттен, Болжалды сан есм: тртке жуы Болжалды сан есм туралы блп, блмдерн кеейтед. Сратары. Атадан алтау, анадан тртеу, Жалызды крер жерм жо.1. Сан есмн емле ережесне сай жазыланын крсетз. Затты санын дл атамай шамамен, болжалмен крсетл, анша? неше? аншадан, ай шамалы? деген сратара жауап беретн сан есмн трн болжалды сан есм дейд. Сан есмн маыналы трлер. Мысалы, елу-ден, алпыс-тан, бес-бестен, он-оннан т.б. Блдм. Сзд жауапа пкрз: Аты-жнзсан есим нешеге блнед? срады 04 атар, 15 Jasulan Kabdeshov санат ылым, Блм. магынасы. анша? неше? Демек, сан есмдер здерн р табии, р негзг функциясы болып есептелнетн санды, сан-млшер маыналарында олданыланда, тек атау формасында ана айтылады да, ешбр згерске тспейд. Таерте саат жетде трамын. Сан есм рамына арай екге блнед: 1) дара сан есм 2) крдел сан есм. Сан есм. ( он, жиырма, отыз, ыры ш, жетпс бес, тосан тоыз ).

Недавно написанные:


Категории